Ceramah yang telah diadakan

  • Conducted industries talk to Universiti Teknikal Malaysia Melaka on topic “Automation in Manufacturing Industries” concepts and applications
  • Invited as speaker for the event Professionals back to school at Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim supported by Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia and Institutions of Engineers Malaysia on 19th November 2014
  • Invited as speaker on topic “Engineer’s responsibilities in automotive industry” to Universiti Kebangsaan Malaysia representing The Institutions of Engineers Malaysia on 27th April 2016
  • Invited as speaker for STEM Education Colloquium on 9th May 2017 at Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) from Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE)

 

  • Mengadakan ceramah industri di Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada topik “Automation DALAM INDUSTRI PEMBUATAN” konsep dan aplikasi.
  • Dijemput sebagai penceramah untuk acara tersebut Professionals kembali ke sekolah di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim disokong oleh Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia dan Institusi Jurutera Malaysia pada 19 November 2014
  • Dijemput sebagai penceramah mengenai topik “tanggungjawab Jurutera dalam industri automotif” kepada Universiti Kebangsaan Malaysia yang mewakili Institusi Jurutera Malaysia pada 27 April 2016
  • Dijemput sebagai penceramah untuk Kolokium STEM Pelajaran pada 9 Mei 2017 di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dari Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)